Phần mềm

Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Khi thành chủ cần đạt đẳng cấp 75 trở lên, hệ thống game Ngọa Long sẽ tự động mở Tháp Thí Luyện.

Đang xem: tướng tháp thí luyện ngô

Quan trọng: cách chơi game 64bit trên 32bit

Khi vào Tháp Thí Luyện, các thành chủ bắt đầu chọn tầng để vượt.

  • 1: Tháp.
  • 2: Số tầng đã vượt.
  • 3: Số Thí Luyện Lệnh còn lại (mỗi lần vượt yêu cầu 3 Thí Luyện Lệnh, có thể kiếm Thí Luyện Lệnh bằng cách đánh Quân Đoàn trong các Phó Bản).
  • 4: Trận Pháp của tầng sắp vượt: các thành chủ nên tham khảo trước rồi sắp xếp đội hình khắc chế để vượt tháp 1 cách dễ dàng nhất.

Quan trọng: TOP phần mềm hỗ trợ download Torrent tốt nhất hiện nay – cafekientruc.com

Đây là danh sách toàn bộ các võ tướng nhận được từ Tháp Thí Luyện nước Ngô.

Số tầng Tướng Kỹ năng Chức Hồn tướng Thuộc tính Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) Chỉ huy Võ Trí Chỉ huy Võ Trí 5 Tôn Thiều Thuần Kích Thống lĩnh 100 80 78 76 2.1 2.3 2.4 10 Lữ Đại Uy Phong Thống lĩnh 400 78 77 68 2.5 2.4 2 10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5 15 Đổng Tập Tật Xung Nguyên soái 1.500 74 81 47 2.1 2.6 1.7 15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3 20 Chu Trị Khích Lệ Trí tướng 3.000 70 58 72 1.8 1.6 1.7 20 Phan Phượng Tự Hủy Cấm quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8 25 Trương Tú Thư Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2 30 Cổ Ung Địa Liệp Quân sư 9.000 62 62 87 2.1 2.1 2.8 33 Gia Cát Khác Sơn Băng Mưu thần 11.500 70 58 90 2 2.1 2.9 38 Tôn Kiên Hám Địa Nguyên soái 13.000 96 91 77 2.2 2.6 2 43 Hoàng Cái Khổ Kế Cấm quân 15.000 79 83 69 2 2.8 2 48 Tôn Hoàn Phi Xạ Thống lĩnh 18.000 85 87 78 2 2.5 2.2 53 Lỗ Túc Hư Vô Quân sư 22.000 90 57 94 2.4 1.9 3 58 Cam Ninh Nộ Sát Hùng sư 28.000 88 94 78 2.3 2.8 1.3 58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2 63 Chu Thái Đan Kỵ Nguyên soái 48.000 81 93 48 2.8 2.6 1.6 68 Chu Hoàn Phá Quân Tiên phong 60.000 89 84 81 2.2 2.5 2.2 73 Lục Tốn Hồng Viêm Quân sư 80.000 98 66 96 2.5 2.2 2.8 78 Chu Du Binh Tiễn Mưu thần 100.000 98 72 97 2.6 1.8 3 83 Tôn Sách Chế Bá Cấm quân 120.000 95 92 75 2.7 2.5 1.5

Danh mục: Phần mềm
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button