Công trình

một bộ hồ sơ chất lượng công trình

Hồ sơ quản lý chất lượng theo thông tư 26/2016/TT-BXD

Phụ lục III Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng gồm những giấy tờ, tài liệu quy định tại, cụ thể như sau:

 • Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
 • Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).
 • Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.
 • Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.
 • Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.
 • Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.
 • Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).
 • Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.
 • Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình.
 • Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:
  • Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;
  • An toàn phòng cháy, chữa cháy;
  • An toàn môi trường;
  • An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;
  • Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);
  • Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;
  • Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng.
 • Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa công trình vào sử dụng.
 • Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.
 • Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Mẫu Hồ sơ quản lý chất lượng gồm những gì

Một bộ hồ sơ chất lượng đầy đủ phải có hai phần như sau:

Đang xem: một bộ hồ sơ chất lượng công trình

 1. PHẦN I: DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ
 2. PHẦN II: HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

PHẦN I: DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ

1 Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành hạng mục phần móng để đưa vào sử dụng2 Biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng trên công trường3 Báo cáo của nhà thầu về quá trình và chất lượng thi công4 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu5 Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp số …..6 Hồ sơ năng lực của Đơn vị thi công7 Hồ sơ năng lực của Đơn vị thí nghiệm8 Hợp đồng ĐVTC và ĐV thí nghiệm9 Giấy giao nhiệm vụ của Công ty cho Đội thi công XL (nếu có)10 Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường11 Đăng ký chữ ký của ĐVTC12 Đăng ký mẫu chữ ký của cán bộ giám sát Chủ đầu tư13 Biên bản bàn giao mặt bằng thi công14 Quyết định thành lập ban an toàn và VSMT15 Biên bản bàn giao mốc giới thi công và định vị lô đất16 Các quyết định công văn của Chủ đầu tư mang tính pháp lý trong quá trình thi công (Nếu có)17 Các công văn của Đơn vị thi công gửi Chủ đầu tư mang tính pháp lý trong quá trình thi công (Nếu có)18 Các công văn trả lời về việc xử lý thiết kế trên hiện trường của TVTK trong quá trình thi công (nếu có)19 Bảng kê các thay đổi so với thiết kế thi công được duyệt

PHẦN II: HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

I. Chứng chỉ, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện thành phẩm và thiết bị đầu vào phần móng.

1 Chứng chận chất lượng sản phẩm thép2 Chứng chỉ chất lượng Xi măng3 Phiếu thiết kế thành phần cấp phối bê tông M200 đá 2×4Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)4 Phiếu thiết kế thành phần cấp phối bê tông M200 đá 1×2Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)5 Phiếu thiết kế thành phần cấp phối vữa xây M75Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)6 Phiếu thiết kế thành phần cấp phối vữa trát M75Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)

II Hệ thống các biên bản nghiệm thu phần móng

A NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Thép các loại ….

 • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả thí nghiệm cơ lý thép

2. Xi măng PC…

 • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng

3. Cát vàng ….

 • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng

4. Đá 1×2 …..

 • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm

5. Đá 2×4 …..

 • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm

6. Gạch xây

Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụngPhiếu yêu cầu nghiệm thuBiên bản lấy mẫu hiện trườngKết quả thí nghiệm cường độ gạch

B. BIÊN BẢN NGHIỆM THU

1. BBNT công tác đào đất móng

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ
 • Sơ họa mặt bằng hố đào, cao độ, ảnh chụp kèm theo

2. BBNT công tác: cốp pha bê tông lót đài, dầm móng

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ

3. BBNT công tác: bê tông lót đài, dầm móng

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ
 • Sơ họa mặt bằng đổ bê tông lót, cao độ, ảnh chụp

Đáng xem: cách viết bản tường trình cho công nhân

4. BBNT công tác: phá đầu cọc

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ
 • Sơ họa mặt bằng công tác đập đầu cọc, cao độ, ảnh chụp

5. BBNT công tác: lắp dựng cốt thép, cốp pha đài, dầm móng

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ

6. BBNT công tác: bê tông đài, dầm móng

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28

7. BBNT công tác: Xây tường cổ móng

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ
 • Biên bản lấy mẫu vữa xây hiện trường
 • Kết quả nén mẫu thí nghiệm cường độ vữa

8. BBNT công tác: Lắp dựng cốt thép cổ cột.

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ

9. BBNT công tác: Lắp dựng cốp pha cổ cột.

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ

10. BBNT công tác: bê tông cổ cột

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28

11. BBNT công tác: Lắp dựng cốp pha, cốt thép giằng móng

Phiếu yêu cầu nghiệm thuBB nghiệm thu nội bộ

12. BBNT công tác: bê tông giằng móng

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28

13. BBNT công tác: Đào hố móng bể phốt + bê nước

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ
 • Sơ họa mặt bằng hố đào, cao độ, ảnh chụp kèm theo

14. BBNT công tác: Lắp dựng cốp pha bê tông lót bể phốt + bể nước

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ

15. BBNT công tác: Bê tông lót bể phốt + bê nước

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ
 • Sơ họa mặt bằng đổ bê tông lót, cao độ, ảnh chụp

16. BBNT công tác: Cốt thép, cốp pha đáy bể phốt + bê nước

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ

Đáng xem: quy trình thành lập công ty cổ phần

17. BBNT công tác: Bê tông đáy bể phốt + bê nước

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28

18. BBNT công tác: Xây tường bể phốt + bể nước

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ
 • Biên bản lấy mẫu vữa xây hiện trường
 • Kết quả nén mẫu thí nghiệm cường độ vữa

19. BBNTcông tác: Trát, láng bóng bể phốt + bể nước

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ
 • Biên bản lấy mẫu vữa xây hiện trường
 • Kết quả nén mẫu thí nghiệm cường độ vữa

20. BBNT công tác: Cốt thép, cốp pha nắp bể nước, tấm đan bể phốt

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ

21. BBNT công tác: bê tông nắp bể nước, tấm đan bể phốt

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường
 • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28

22. BBNT công tác: Lắp đặt tấm đan bể phốt

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ

23. BBNT công tác: Thử tải bể phốt, bể nước

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ

24. BBNT công tác: Đắp hoàn trả hố móng

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • BB nghiệm thu nội bộ
 • Biên bản lấy mẫu thí nghiệm
 • Kết quả thí nghiệm độ chặt K95

Tương tự các phần còn lại như: Tầng 1, Tầng 2… Tầng mái, Sân vườn, Hàng rao… đều phải làm các giấy tờ hồ sơ như trên.

Link tải: Mẫu Hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Pass: cafekientruc.com

Xem thêm: Mẫu hồ sơ quyết toán công trình xây dựng [Áp dụng cho cả nhà dân dụng]

Kết luận

Một bộ hồ sơ chất lượng gồm rất nhiều các văn bản, biểu mẫu, các thủ tục pháp lý.

Về mặt pháp lý thì chúng ta cứ tuân thủ theo đúng thông tư và hướng dẫn của Bộ xây dựng.

Còn về Hồ sơ chất lượng thì cứ thực hiện đầy đủ các bước: Bàn giao mặt bằng, bàn giao tim mốc (tọa độ), Lấy mẫu vật liệu, kiểm tra vật liệu trước khi đưa vào sử dụng, Biên bản nghiệm thu trước khi đổ bê tông (Sắt, ván khuôn…), Biên bản kiểm tra trước khi đổ bê tông. Biên bản nghiệm thu nội bộ, Phiếu yêu cầu nghiệm thu, Biên bản nghiệm thu công việc (Bê tông, xây, trát, ốp lát…)

Chúc các bạn thành công!

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button