Công trình

hạch toán bàn giao công trình xây dựng

Bàn giao công trình giúp doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đồng thời sẽ thu được tiền để bù đắp chi phí sản xuất đã bỏ ra và có lợi nhuận. Chính vì vậy mà kế toán bàn giao công trình hoàn thành và thanh toán với người giao thầu có vai trò vô cùng quan trọng. Có hai cách để kế toán thực hiện việc bàn giao công trình là: kế toán thanh toán hợp đồng theo giá trị khối lượng thực hiện và kế toán thanh toán hợp đồng theo tiến độ kế hoạch. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các kiến thức liên quan tới kế toán thanh toán hợp đồng theo giá trị khối lượng thực hiện và cách hạch toán tài khoản kế toán 511.

Kế toán bàn giao công trình hoàn thành và thanh toán với người giao thầu

Kế toán thanh toán hợp đồng theo giá trị khối lượng thực hiện

Đáng xem: thu mua phế liệu công trình giá cao

Đang xem: hạch toán bàn giao công trình xây dựng

– Khối lượng công tác xây lắp hoàn thành bàn giao cho người giao thầu phải khớp với khối lượng công tác xây lắp hoàn thành đã ghi trên sổ hạch toán khối lượng của công trường hoặc bộ phận thi công.

Đáng xem: quy trình giám sát chất lượng công trình

– Chứng từ thanh toán với bên giao thầu về khối lượng công tác xây lắp hoàn thành là: “Hoá đơn giá trị gia tăng”, biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình hoàn thành. Căn cứ vào các chứng từ này, kế toán bàn giao công trình hoàn thành và thanh toán với người giao thầu sẽ lập bảng tổng hợp sản lượng xây lắp hoàn thành bàn giao trong kỳ.

– Theo quy định, các doanh nghiệp xây lắp phải thực hiện bảo hành công trình xây, lắp. Số tiền bảo hành và thời hạn bảo hành được ghi trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp xây lắp. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày doanh nghiệp xây lắp kết thúc hoạt động xây dựng, bàn giao công trình cho chủ đầu tư hoặc người sử dụng cho đến hết thời hạn quy định. Mức tiền bảo hành tính theo tỉ lệ phần trăm (%) của giá trị thanh lý hợp đồng xây lắp.

Kế toán bàn giao công trình hoàn thành và thanh toán với người giao thầu

Tài khoản kế toán 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

Đáng xem: thu mua phế liệu công trình giá cao

Đang xem: hạch toán bàn giao công trình xây dựng

– Kế toán bàn giao công trình hoàn thành và thanh toán với người giao thầu sử dụng tài khoàn 511 khi kế toán thanh toán hợp đồng theo giá trị khối lượng thực hiện. – TK 511 cũng có 4 TK cấp 2 như các doanh nghiệp sản xuất khác, trong đó TK 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm, sản phẩm xây lắp hoàn thành, có thể được mở 2 TK cấp 3: *TK 51121 – Doanh thu bán sản phẩm xây lắp *TK 51122 – Doanh thu bán sản phẩm khác + Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ ” Và các TK liên quan : TK 111,112,131,…

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu

Đáng xem: thu mua phế liệu công trình giá cao

Đang xem: hạch toán bàn giao công trình xây dựng

– Căn cứ vào khối lượng xây lắp thực hiện trong kỳ mà bên giao thầu (khách hàng) đã chấp nhận thanh toán, kế toán bàn giao công trình hoàn thành và thanh toán với người giao thầu phải lập hoá đơn trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận và tính ra khoản bảo hành mà bên giao thầu giữ lại chưa thanh toán, ghi: + Nợ TK 111, 112, 131 + Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + Có TK 333 (3331) (Nếu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Đồng thời ghi: + Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán + Có TK 154, 155 – Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc nhận tiền khách hàng ứng trước (trừ phí bảo hành công trình khách hàng giữ lại), ghi: + Nợ TK 111,112 + Có TK 131 – Phải thu của khách hàng – Trường hợp doanh nghiệp xây lắp phải gửi tiền bảo hành công trình vào ngân hàng thì khi bàn giao công trình cho bên A, ghi: + Nợ TK 111, 112 (Nếu đã thu được tiền thanh toán về khối lượng xây lắp đã hoàn thành + Nợ 131 – Phải thu của khách hàng (Nếu chưa thu) + Nợ TK144, 244(Gửi tiền bảo hành công trình vào ngân hàng) + Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + Có TK 333 (3331) (Trường hợp nhà thầu chính hoạt động tổng thầu, khi xác định doanh thu xây lắp ở nhà thầu chính bao gồm doanh thu của nhà thầu chính và các nhà thầu phụ) – Các khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán hay hàng bán bị trả lại được hạch toán như doanh nghiệp công nghiệp – Trường hợp doanh nghiệp xây lắp giao cho các đơn vị nhận khoán nội bộ thực hiện khối lượng công tác xây lắp và đơn vị nhận khoán nội bộ có tổ chức bộ máy kế toán riêng, hạch toán kết quả kinh doanh riêng thì kế toán ở đơn vị nhận khoán và đơn vị giao khoán sẽ ghi như sau: * Ở đơn vị giao khoán: – Khi tạm ứng cho đơn vị nhận khoán để thực hiện giá trị khối lượng xây lắp, căn cứ vào hợp đồng giao khoán nội bộ và các chứng từ liên quan, ghi: + Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ(1362) + Có TK 111, 112,152,153 – Khi nhận khối lượng xây lắp từ đơn vị nhận khoán nội bộ hoàn thành bàn giao, ghi: + Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang + Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ + Có TK 136 – Phải thu nội bộ (1362) * Ở đơn vị nhận khoán nội bộ – Khi nhận vốn ứng trước của đơn vị giao khoán để thực hiện khối lượng xây lắp theo hợp đồng nhận khoán nội bộ, ghi: + Nợ TK 111, 112, 152, 153 + Có TK 336 (3362-Phải trả về khối lượng XL nhận khoán nội bộ) – Khi thực hiện khối lượng công tác xây lắp, kế toán tập hợp chi phí xây lắp giống như doanh nghiệp độc lập, đến khi công trình hoàn thành, bàn giao khối lượng xây lắp đã thực hiện cho đơn vị giao khoán, ghi: + Nợ TK 336 (3362 – Phải trả về khối lượng XL nhận khoán nội bộ) + Có TK 512 – Doanh thu nội bộ + Có TK 333 (3331) Đồng thời ghi: + Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán + Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button