Công trình

giáo trình công nghệ phần mềm nâng cao

Advanced Software Engineering

Thời gian/địa điểm:

Đang xem: giáo trình công nghệ phần mềm nâng cao

 • Lý thuyết: Từ 17/01/2018 – 20/05/2018
 • Thực hành: Từ 05/03/2018 đến 20/05/2018

Nhóm Thời gian Địa điểm PM1501, PM1502 Thứ Sáu, 4 – 6 (09h30_12h00) B31 Nhóm 4 Thứ Hai, 7-9 (12h45 – 15h15) PM02 Nhóm 2 Thứ Hai, 10-12 (15h30 – 18h00) PM02 Nhóm 1 Thứ Tư, 7-9 (12h45 – 15h15) PM08 Nhóm 3 Thứ Tư, 10-12 (15h30 – 18h00) PM08

Giảng viên: Bùi Thị Thanh Tú

Liên lạc:

 • Class, FB group
 • Email: [email protected]
 • Website: cafekientruc.com/giang-vien/bui-thi-thanh-tu/

Nội dung

 • Mục tiêu:
 • Mô tả nội dung học phần: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về tiến trình phần mềm, độ đo phần mềm, ước lượng giá phần mềm, quản lý chất lượng phần mềm, quản lý cấu hình và kiểm thử phần mềm, các phương pháp kiểm chứng phần mềm.

+ Biết cách lựa chọn tiến trình phần mềm phù hợp với dự án

Đáng xem: công trình phụ trợ tôn giáo là gì

+ Biết cách quản lý dự án, quản lý cấu hình

+ Biết cách ước lượng giá

+ Biết quản lý chất lượng và các độ đo phần mềm

 • Giáo trình chính:

[1] Software Engineering Modern Approaches, 2nd Ed

 • Tài liệu tham khảo:

[2] Software engineering: a practitioner’s approach, Roger S Pressman, 8th Ed, McGraw-Hill, 2010.

[3] Global Software and IT: A Guide to Distributed Development, Projects and Outsourcing, Christof Ebert, Wiley-IEEE Computer Society Press , 2011

[4] Slide bài giảng

Bạn nên xem: công trình bảo vệ môi trường là gì

Tính điểm:

 • Giữa kỳ (50%): làm bài thực hành tại phòng máy
 • Cuối kỳ (50%): presentation + demo

Lịch học:

Tuần/

Buổi

Nội dung Nhiệm vụ của sinh viên 1 Chương 1: Tiến trình phần mềm 1. Khái niệm tiến trình phần mềm 2. Các mô hình tiến trình phần mềm 3. Mô hình cải tiến quy trình CMMI 4. CMMI-DEV Nghiên cứu trước: [1]: chương 3 [2]: Chương 2 2 Chương 2: Quản lý nhân sự và tổ chức 1. Các vai trò trong dự án phần mềm 2. Chọn nhân sự 3. Thúc đẩy nhân sự 4. Quản lý nhóm -Nghiên cứu trước: [3]: chương 26, 27, 28, 29 3 Chương 3: Quản lý dự án 1. Các đặc trưng của dự án 2. Quản lý rủi ro 3. Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch dự án -Nghiên cứu trước: [1]: chương 7 [2]: Chương 24, 27, 28 4 Chương 4: Ước lượng giá phần mềm 1. Giới thiệu ước lượng giá phần mềm 2. Ước lượng kích thước phần mềm 3. Ước lượng chi phí phần mềm -Nghiên cứu trước:

[1]: chương 8 [2]: Chương 26

5 Chương 5: Quản lý cấu hình phần mềm 1. Tổng quan về cấu hình phần mềm 2. Hoạch định quản lý cấu hình 3. Quản lý sự thay đổi phần mềm 4. Quản lý phiên bản 5. Tích hợp hệ thống từ các thành tố -Nghiên cứu trước: [1]: chương 6 [2]: Chương 22 6 Chương 6: Quản lý chất lượng phần mềm 1. Giới thiệu chung về chất lượng phần mềm 2. Các đặc trưng của chất lượng phần mềm 3. Các hoạt động quản lý chất lượng phần mềm 4. Các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng phần mềm 5. Hoạch định quản lý chất lượng -Nghiên cứu trước: [1]: chương 5 [2]: Chương 14 đến 21, Chương 30 7 Chương 7: Các độ đo phần mềm 1. Khái niệm về độ đo phần mềm. 2. Phân loại các độ đo phần mềm 3. Đo các thuộc tính của sản phẩm phần mềm 4. Đo độ lớn của phần mềm -Nghiên cứu trước: [1]: chương 13, 20, 23 [2] Chương 23, 25 8-15 Presentation + Demo

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button